نرم افزار


 توجه به دلیل بالا بودن حجم مطالب و قطعی اینترنت درهنگام دانلود از نرم افزار  (Internet Download Manager (IDM استفاده نمایید.
 
عنوان نرم افزار دانلود نرم افزار راهنمای نرم افزار توضیحات
نرم افزار برنامه نویسی  Delta PLC
WPL Soft V2.50

DVP series PLCs
Windows XP (32bit/64bit), vista (32bit/64bit), Windows 7 (32bit/64bit), Windows 8 (64bit), Windows 10 (64bit)


کلیک کنید


کلیک کنید
علاوه بر ویندوز های
XP, Vista, 7 (32bit/64bit)
در ویندوزهای 8/10(64bit)
نصب شده و برروی ویندوز8/10(32bit)       نصب نمی گردد.
 
 
نرم افزار برنامه نویسی  Delta HMI
DOP-Soft V2.07.04

  DOP-B, HMC, DOP-W, DOP-H series
 Windows XP (32bit/64bit), vista (32bit/64bit), Windows 7 (32bit/64bit),
Windows 8 (32bit/64bit), Windows 10 (32bit/64bit)

 


کلیک کنید
 


کلیک کنید
 

 بر روی تمام ویندوز ها
32/64bit
نصب می گردد.

نرم افزار برنامه نویسی  Delta HMI
 DOP-Soft 100 Series V4.00.11.22

  DOP-B, HMC, DOP-W, DOP-H series
 Windows XP (32bit/64bit), vista (32bit/64bit), Windows 7 (32bit/64bit), 
    )     Windows 8 (32bit/64bit), Windows 10 (32bit/64bit
 


کلیک کنید
 


کلیک کنید
 
بر روی تمام ویندوز ها 
32/64bit
نصب می گردد.
 

نرم افزار برنامه نویسی  Delta eRemote
DOP eRemote  V1.98.06

  DOP-A, DOP-B, DOP-W series
Windows XP (32bit/64bit), vista (32bit/64bit), Windows 7 (32bit/64bit), 

(Windows 8 (32bit/64bit), Windows 10 (32bit/64bit
 

کلیک کنید
 

کلیک کنید
 
 بر روی تمام ویندوز ها 
32/64bit
نصب می گردد.
 
نرم افزار برنامه نویسی  Delta eRemote
DOP eRemote  V1.0.0.21 for Android

  DOP-A, DOP-B, DOP-W series
Android 2.2 and above

کلیک کنید
 

کلیک کنید
 
نسخه  Delta eRemoteمخصوص اندروئید، قابلیت نصب بر روی اندروئید 2.2 به بالا را دارد.
نرم افزار برنامه نویسی  Delta Text Panel
TPEditor V1.98.06

  DOP-B, HMC, DOP-W, DOP-H series
Windows XP (32bit/64bit), vista (32bit/64bit), Windows 7 (32bit/64bit), Windows 8 (64bit), Windows 10 (64bit)

کلیک کنید
 

کلیک کنید
 
علاوه بر ویندوز های
XP, Vista, 7 (32/64bit)
در ویندوزهای 8(64bit) و10
نصب شده و برروی ویندوز8/10(32bit)       نصب نمی گردد.
نرم افزار برنامه نویسی  Delta  ASDA Soft
ASDA Soft V5.4.1.0

 ASDA A2/B2/M/S/A2R series, includes ASDA MSizing 
 Windows XP (32bit), Windows Vista (32bit), Windows 7 (32bit/64bit), Windows 10 (32bit/64bit)
کلیک کنید کلیک کنید علاوه بر ویندوز های
XP, Vista (32/64bit)
در ویندوزهای 7(64bit)  و10
نصب شده و برروی ویندوز8(32/64bit) و  همچنین XP, Vista(64bit) نصب نمی گردد.