برند یا شرکت سازنده:

نوع محصول:
خازن

خازن

خازن/شریم

در توان های :  2/5 کیلووار - 5 کیلووار - 7/5 کیلووار - 10 کیلووار - 12/5 کیلووار - 15 کیلووار - 20 کیلووار - 25 کیلووار - 30 کیلووار - 40 کیلووار - 50 کیلووار 
در سه نوع : روغنی - رزینی و گازی موجود است.