برند یا شرکت سازنده:

نوع محصول:
میکروسیچ  و لیمیت سوییچ

میکروسیچ و لیمیت سوییچ

میکروسویچ/کیتاشی